Đầu bắn vít dấu trừ – rãnh ngang 11mm – chuôi bán nguyệt – thân phi 4mm, Slotted – (-)

Kích thước:

– Mũi (tip point size): 0.3mm – 0.4mm – 0.5mm

– Thân (body): φ4mm / D4 / Φ4mm

– Chuôi cài bán nguyệt halfmoon

– Chiều dài: 44mm

0975 510 383